Bài tập các môn trong thời gian nghỉ dịch virut Corona

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:

Nhà trường gửi tới học sinh bài tập các môn trong thời gian nghỉ dịch Corona. Yêu cầu tất cả học sinh thực hiện các bài tập, giáo viên sẽ kiểm tra khi có lịch đi học lại. Các bài tập được tải ở mục Tài nguyên-> lựa chọn môn theo tổ chuyên môn.