THÔNG TIN - Ban Giám Hiệu

Thầy Phan Thành Nhất
Thầy Phan Thành Nhất Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Toán
Email: nhatphanthanhkt@gmail.com

Thầy Phan Anh Khánh Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: Quản lý giáo dục
Email: chauanh.phan@gmail.com

Phó hiệu trưởng: Nguyễn Hùng Chiến Ban Giám Hiệu Phó Hiệu trưởng 0123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn
Email: nguyenhungchien@kontum.edu.vn