THÔNG TIN - Tổ Vật Lý - Tiếng Anh

Nguyễn Trung Kiên Tổ Vật Lý - Tiếng Anh TTCM; Giáo viên môn Vật lý 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý
Email: nguyentrungkienkt@gmail.com

Đặng Thanh Thúy Tổ Vật Lý - Tiếng Anh Giáo viên môn Vật lý 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Email:dtthuy1104.nguyendu@kontum.edu.vn

Nguyễn Minh Trung Tổ Vật Lý - Tiếng Anh Giáo viên môn Vật lý 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật lý
Email: nmtrung1708.nguyendu@kontum.edu.vn

Nguyễn Thị Mỹ Dụng Tổ Vật Lý - Tiếng Anh Giáo viên môn Tiếng Anh 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh
Email: ntmydung1001.nguyendu@kontum.edu.vn

Phạm Thị Hồng Tổ Vật Lý - Tiếng Anh Giáo viên môn Tiếng Anh 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh
Email: pthong2812.nguyendu@kontum.edu.vn

Vũ Thị Bích Ngọc Tổ Vật Lý - Tiếng Anh Giáo viên môn Tiếng Anh 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tiếng Anh
Email: vuthibichngoc9x@gmail.com