THÔNG TIN - Tổ Sử - Địa - Thể dục

Đoàn Thị Điệp Tổ Sử - Địa - Thể dục TTCM; Giáo viên môn Lịch sử, Công dân 123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử
Email: dtdiep1105.nguyendu@kontum.edu.vn

Thái Trung Lục Tổ Sử - Địa - Thể dục TPCM; Giáo viên môn Địa lí 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lí
Email: thaitrungluc@gmail.com

Phan Thị Thu Huyền Tổ Sử - Địa - Thể dục Giáo viên môn Lịch sử, Công dân 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Email: ptthuhuyen1911.nguyendu@kontum.edu.vn

Phạm Đức Kiên Tổ Sử - Địa - Thể dục Giáo viên môn Địa lí 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lí
Email: pdkien1511.nguyendu@kontum.edu.vn

Lê Thị Ngọc Anh Tổ Sử - Địa - Thể dục Giáo viên môn Lịch sử, Công dân 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
Email: ltnanh0610.nguyendu@kontum.edu.vn

Võ Thị Sương Tổ Sử - Địa - Thể dục Giáo viên môn Địa lí 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Địa lí
Email: vothisuong2013@gmail.com

Nguyễn Thị Nguyệt Tổ Sử - Địa - Thể dục Giáo viên môn Thể dục 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục
Email: ntnguyet3009.nguyendu@kontum.edu.vn

Trịnh Đình Đức Tổ Sử - Địa - Thể dục Giáo viên môn Thể dục, GDQP 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Thể dục
Email: tdduc1005.thptduytan@kontum.edu.vn