Văn bản Trường

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Công khai tài sản công năm 2023 22-01-2024 Tải về
2 Công khai dự toán NSNN năm 2024 18-01-2024 Tải về
3 Cam kết chất lượng 04-9-2023 Tải về
4 Thông tin đội ngũ nhà giáo, cán bộ, giáo viên, nhân viên 04-9-2023 Tải về
5 Công khai TT cơ sở vật chất 2023-2024 04-9-2023 Tải về
6 Chất lượng năm học 2022-2023 21-8-2023 Tải về
7 Biểu 04 kèm theo quyết định công khai ngân sách năm 2021 27-2-2023 Tải về
8 Quyết định công khai ngân sách 2021 27-2-2023 Tải về
9 Quyết định công bố dự toán ngân sách 2023 27-02-2023 Tải về
10 Biểu 02 kèm theo quyết định dự toán ngân sách 2023 27-02-2023 Tải về
11 Cam kết chất lượng 2022-20023 31-8-2022 Tải về
12 Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên 2022-2023 29-8-2022 Tải về
13 Công khai cơ sở vật chất 2022-2023 25-8-2022 Tải về
14 Công khai chất lượng năm học 2018-2019 28-8-2018 Tải về