THÔNG TIN - Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ

Phạm Thị Nhâm Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ TTCM; Giáo viên môn Sinh học 123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ LL&PPDH môn Sinh học
Email: ptnham0209.nguyendu@kontum.edu.vn

Trần Quốc Tín Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ TPCM; Giáo viên môn Hóa học 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học
Email: tqtin0711.nguyendu@kontum.edu.vn

Nguyễn Thị Thanh Phương Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ Giáo viên môn Sinh học 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học
Email:nttphuong0703.nguyendu@kontum.edu.vn

Hoàng Thị Phương Loan Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ Giáo viên môn Hóa học 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học
Email: htploan0708.nguyendu@kontum.edu.vn

Trần Thị Tố Oanh Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ Giáo viên môn Hóa học 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hóa học
Email: tttoanh2010.nguyendu@kontum.edu.vn

Trần Hữu Thanh Tổ Hóa - Sinh - Công nghệ Giáo viên môn Công nghệ 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ
Email: ththanh1110.nguyendu@kontum.edu.vn