THÔNG TIN - Công Đoàn

Nguyễn Hùng Chiến Công Đoàn Chủ tịch Công đoàn 123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn
Email: nguyenhungchien@kontum.edu.vn

Đoàn Thị Điệp Công Đoàn BCH Công đoàn 123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lịch sử
Email: dtdiep1105.nguyendu@kontum.edu.vn

Nguyễn Thị Thu Hà Công Đoàn BCH Công đoàn 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn
Email: ntthuha3011.nguyendu@kontum.edu.vn

Trần Hữu Thanh Công Đoàn BCH Công đoàn 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ
Email: ththanh1110.nguyendu@kontum.edu.vn

Phạm Thị Tuyết Mai Công Đoàn BCH Công đoàn 123456789

Trình độ chuyên môn:
Email: