THÔNG TIN - Tổ Ngữ Văn

Nguyễn Thị Chỉnh Tổ Ngữ Văn TTCM; Giáo viên môn Ngữ Văn 123456789

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn
Email: chinh.vandakhring@gmail.com

Nguyễn Bách Sa Tổ Ngữ Văn TPCM; Giáo viên môn Ngữ Văn 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
Email: nbsa2908.nguyendu@kontum.edu.vn

Nguyễn Hải Nam Tổ Ngữ Văn Giáo viên môn Ngữ Văn 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn
Email: nam.vanc3dakhring@gmail.com

Lê Thị Phường Tổ Ngữ Văn Giáo viên môn Ngữ văn 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn
Email: phuong.vanc3dakhring@gmail.com

Nguyễn Thị Thu Hà Tổ Ngữ Văn Giáo viên môn Ngữ Văn 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn
Email: ntthuha3011.nguyendu@kontum.edu.vn

Phạm Thị Yến Tổ Ngữ Văn Giáo viên môn Ngữ văn 123456789

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn
Email: yen.vandakhring@gmail.com